Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Globalisering og regionale kunnskapsnettverk

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

174645

Application Type:

Project Period:

2006 - 2010

Location:

Subject Fields:

Regionale innovasjonssystemteorier vektlegger hvordan bedriftene i slike systemer er forankret i regionale kunnskapsnettverk med stor evne til spredning av formell og taus kunnskap. I Norge har Nord-Vestlandet blitt sett på som et område der slike kopling er kan forklare særtrekk ved regionens konkurransedyktighet. Men også denne regionen er nå preget av høy grad av internasjonalisering. Møbelindustrien har de siste årene foretatt betydelige utenlandsinvestering i form Litauen. I skipsindustrien er det kom met inn store internasjonale aktører gjennom oppkjøp. Disse to sektorene vi utgjøre casene i studien. Ved å internasjonalisere seg går aktørene ut over rammene av de koplingene som vektlegges i den regionale innovasjonslitteraturen. Dette understreker be tydningen av å utvikle den teoretiske forståelsen for hvordan kunnskapsnettverkene skifter karakter. Sentralt er da hvordan innovasjonspolitikken kan ta opp i seg disse endringene, og hvilke virkemidler som kan brukes for å stimulere regionale kunnskapsne ttverk når nye kunnskapsnettverk etableres ut over regionale og nasjonale grenser. Nye kunnskapsnetteverk kan bli preget av bånd til flere kulturelle kontekster. De nye kulturelle kontekstene er forskjellig fra de opprinnelige, og vi må anta at de horiso ntale nettverkene svekkes til fordel for vertikale, noe som i følge disse teoriene kan svekke overføring av taus kunnskap. Følgelig blir forståelsen av ledelse innen tverrkulturelle nettverk sentral for utformingen av den regionale innovasjonspolitikken. I litteraturen om regionale kunnskapsnettverk er disse utfordringene lite dekket. Dannelsen av nye romlige nettverk bør derfor analyseres i et faglig perspektiv som kopler teorier om regionale kunnskapsnettverk og teorier innen tverrkulturell ledelse. Mye tyder på at kunnskapsspredningen i de multinasjonale selskapene mer skjer innenfor bedriftene enn i relasjon til eksterne aktører. Prosjekte vil studere de innovasjonspolitiske kvonsekvenser av dette.

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional