Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Regional vekst, nyskaping og læring

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

174709

Application Type:

Project Period:

2006 - 2011

Location:

Subject Fields:

Prosjektet har som sitt primære formål å fremskaffe ny kunnskap om hvordan kunnskapsutvikling foregår i ulike deler av Norge. I utgangspunktet analyserer prosjektet de teoretiske argumenter som ligger bak nærings- og regionalpolitikkens fokus på innovasjo n og regionale/nasjonale innovasjonsystemer. I denne litteraturen fremheves gjerne formell og teknologisk orientert kunnskap som viktigst. Utdannings- og FoU-institusjoner har en viktig funksjon og lokaliserte prosesser er essensiell for utvikling av ny k unnskap. Prosjektet forsøker å utvide debatten om hva som er viktig kunnskapskapital i foretak i den hensikt å oppnå konkurransekraft, og i hvilken grad lokaliserte prosesser er viktig for kunnskapsdeling og utvikling. Dette gjøres gjennom to empiriske undersøkelser. En fokuserer på de hurtigst voksende foretakene i alle regioner og undersøker sammenhengen mellom kunnskapsutvikling og vekst og nettverksrelasjoner og kunnskapsutvikling. Mange foretak i dette utvalget vil tilhøre servicenæringene. En anne n studie fokuser på industriell produksjonsvirksomhet i verkstedsindustrien og analyserer den regionale struktur for informasjonsinnhenting og kunnskapsutvikling i sammenheng med adopsjon og implementering av ny teknologi. Også her er vi opptatt av kunnsk apsutvikling og innovasjon og fokuserer på spesifikke prosjekter i foretak og den måten utviklingsprosesser ble organisert på. I begge undersøkelsene er regional variasjon i utvalget viktig. Utvalget trekkes derfor strategisk for å dekke fire ulike region typer: hovedstadsregionen, landsdelssentre, mindre byer og rurale områder. Prosjektet skal levere viktig empirisk innsikt for den internajonsale debatt om regional/nasjonale innovasjonssystemer og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for regionalisert innovasjonspolitikk.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional