Back to search

VS2010-Verdiskapning 2010

Videreutvikling av VS2010 Tromsø. Fra naturressurser til kunnskapsressurser

Awarded: NOK 0.65 mill.

Hva fremmer og hemmer utvikling av nettverk av kunnskapsintensive bedrifter i Nord-Norge? Hvilket potensiale for læring og verdiskaping eksisterer for bedrifter og aktører i nettverk? Og hvilken rolle spiller tillit i slike sammenhenger? Dette er relevant e spørsmål vi vil utvikle i dette forprosjektet. Denne prosjektbeskrivelsen skisserer hovedmomentene i Tromsø-prosjektets videre satsing innen VS2010-programmet. Formålet er å utarbeide en ny søknad i løpet av 2006 for videre deltakelse i perioden 2007-2 010. Selv om vi vil bygge på den kunnskap som er opparbeidet gjennom programperioden 2001- 2005, herunder de etablerte partsrelasjoner , innebærer den nye satsingen en betydelig reorientering i forhold til tidligere, både tematisk, teoretisk og empirisk. Metodisk vil vi imidlertid fortsette med en aksjonsrettet tilnærming, noe som innebærer aksjonsforskning og følgeforskning. Mens vi tidligere har konsentrert oss om naturressursbaserte bedrifter, vil vi i det nye prosjektet sette fokus på kunnskapsinten sive bedrifter og bedriftsnettverk. Rent konkret vil vi studere utviklingen av bedriftsnettverk og næringsklynger i Nordland, Troms og Finnmark. Et sentralt poeng vil bli å sammenligne næringsklynger som har vokst fram naturlig med klynger som er designet eller konstruert. I forprosjektfasen, som går fra medio mars 2006 og ut året, vil vi utvikle våre problemstillinger nærmere, samt etablere samarbeidsrelasjoner med aktuelle bedrifter, bedriftsnettverk, forskningsmiljøer og andre relevante aktører i det r egionale innovasjonssystemet, som f.eks. Innovasjon Norge, fylkeskommunene, Aksjonsprogrammet.

Funding scheme:

VS2010-Verdiskapning 2010

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project