Back to search

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

175785

Application Type:

Project Period:

2006 - 2009

Funding received from:

Location:

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det mulig å utløse de potensielle verdiene i det kulturelle landskapet, særlig i den rurale periferien. Det kulturelle landskapet er et landskap som engasjerer, inkluderer, identifiserer og gir rom for deltakelse. Ver diskapingen er knyttet både til private goder, som varer og tjenester til markedet, og fellesgoder som identitet og allmenn tilgjengelighet. Prosjektet vil særlig se på en ny og innovativ landskapspolitikk fra to vinkler: ? Hva er effektene av nåværend e landbrukspolitikk på utviklingen av kulturelle landskap i den rurale periferien? ? Hva bør ligge til grunn for en ny politikk og støttesystem som fokuserer på å ta ut privat og kollektiv verdiskapingspotensial i det rurale landskapet? Hensikten er å legge grunnlaget for utvikling av et landbruk og et landskap som har kollektiv legitimitet i framtida, og som vil være langt bedre tilpasset nye internasjonale utfordringar, særlig knyttet til WTO og utviklinga i EUs landbruks- landskapspolitikk. Som gr unnlag for å utvikle en ny og innovativ landskapspolitikk vil vi: ? simulere effekten av ulike virkemidler, brukermedvirkning og regional forvaltning ? utvikle en modell for det entreprenørielle systemet i det kulturelle landskapet ? en metodikk for å a nalysere og identifisere ressurspotensialet i kulturelle landskap Resultatene fra prosjektet vil være særlig viktige som grunnlag for utforming av framtidas landbruks- og landskapspolitikk, både når det gjelder det tradisjonelle landbruket og nye næringe r, men også for å øke engasjementet og deltakingen i lokale utviklingsprosesser og for å øke den regionale konkurransekraft i en global samtid.

Funding scheme:

NATURNAER-Natur og næring