Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

GRUVI - Videokommunikasjon i samarbeid grunnskole / videregående skole (VIKOM Samarbeid)

Awarded: NOK 0.94 mill.

Målet er forbedring av effektivitet og kvalitet i kompetanseutviklingen for lærere og elever i Vestfoldskolene, i tråd med målsettinger uttrykt av overordnede skolemyndigheter. Strategier i "eNorge 2009", "Program for digital kompetanse", "Kunnskapsløftet " og "Lærende Nettverk" anviser retninger og tiltak. Virkemiddel og pådriver vil være bredbåndsmulighetene i våre lokale fibernett, for å effektivisere samvirke mellom grupperinger innenfor skolemiljøet og mot eksterne partnere. Dette vil også fungere som veiviser og opplæring i moderne og fremtidsrettet samarbeidsmetoder via elektroniske media. Prosjektet skal gjennomføre utrulling og videreutvikling av resultater som er oppnådd både i tidligere prosjekter lokalt i Vestfold og fra relevante andre prosje kter innenfor HØYKOM-programmet. Videokommunikasjon skal opprettes mellom tre videregående skoler i Vestfold og to ungdomsskoler i Sandefjord. Arbeidet skal tilrettelegges slik at en kan dokumentere en veileder for andre skoler. Nettverket skal brukes fo r å videreutdanne lærere i hht kommunens kompetanseutviklingsplan, som bygger på "Kompetanseløftet", og det skal legges til grunn for introduksjon av det nye "Programfag til valg". Elever i ungdomsskolene vil få forbedret mulighet og utvalg for å følge fa g i forskjellige videregående skoler med full kvalitet. Man får en vesentlig tidsbesparelse og enklere organisatoriske forhold. Videre skal økte muligheter for generell utdannings- og yrkesrådgiving utnyttes. Eksempelvis skal praktisk veiledning innenfor satsingsområdet Ungt Entreprenørskap og nettbasert samarbeid om robot-modeller styrke interessen for realfag. En robo-lab er bygget opp av Sandefjord videregående skole, næringsliv og NHO. Det skal også gjennomføres felles fjernundervisning for grupper a v skoler over særskilte emner fra næringsliv, offentlig forvaltning, museer, høgskoler og universiteter. Erfaringer og resultater fra andre videobaserte pedagogiske prosjekter inngår i virksomheten.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project