Back to search

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Miniatyr ultralydtransducere for medisinske anvendelser

Awarded: NOK 6.0 mill.

Målet med prosjektet er å utvikle to typer små ultralyd-transducere for medisinske anvendelser. Begge er teknologisk basert på mikromaskinering av silisium. Transducerne skal brukes mot to forskjellige medisinske anvendelser. Synergien mellom de to konsep tene er så stor at det er fornuftig å koordinere dem i ett prosjekt. Det første delprosjektet går ut på å utvikle en liten ultralydtransducer for kontinuerlig overvåkning av hjerteopererte. Et hovedpoeng her er å lage transduceren som en engangsartikkel , altså billig nok til å kunne kastes etter bruk. Til denne anvendelsen sikter vi mot å benytte CMUT-teknologi. Transduceren skal benyttes mot et hjerteovervåkingssystem vi utvikler sammen med Rikshospitaletes Intervensjonssenter. Vi har gode resultater fra dette systemet, og ønsker å utvikle en mer egnet transducer for anvendelsen. Transduceren skal festes til hjerteoverflaten under en operasjon, og kontinuerlig overvåke tykkelsesendringer gjennom hjertemuskelen under og etter operasjonen. En god transd ucer for denne anvendelsen vil typisk ha frekvens rundt 10 MHz og aperturediameter 2 til 3 mm. Det andre delprosjektet går ut på å lage en høyfrekvent og bredbåndet utralydtransducer for bruk i et intravaskulært ultralyd avbildingssystem. Dette skal gjør es i samarbeid med Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, ved prof. Bjørn Angelsen. Transduceren baseres på PZT på silisium, og konstrueres som et annulært array for mekanisk scanning. Den høye frekvensen, 100 MHz, krever en transducer me d svært små strukturer, og er derfor egnet for mikromaskinering. Disse transducerkonseptene gode løsninger for konkrete medisinske anvendelser, og de har et kommersielt potensiale. Prosjektet går rett inn i Høgskolens satsing på mikroteknologi. Det vil g i oss en kunnskapsoppbygging innen transducer- og ultralydteknologi som vil kunne gi verdifull støtte til industrien i regionen.

Funding scheme:

SHP-Strategiske høgskoleprogram