Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordområdenes Nye Nervesystem Undervanns trådløst sensornettverk

Awarded: NOK 7.4 mill.

Den raske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter for observasjon og overvåking av det marine økosystemet. Nye sensor og instrumenteringsteknologier kan revolusjonere mulighetene for å samle inn kvalitetsdata på et my e bredere spekter av plattformer enn bare spesialiserte forskningsfartøy. Resultater fra prosjektet: Utarbeidet en detaljert spesifikasjon for sensornettverket som ivaretar kravene satt av en av de primære anvendelsene for nettverket; overvåking av de bi ologiske prosessene i havet. Videreutviklet og raffinert den akustiske propagasjonsmodellen som er tilgjengelig hos NTNU Utviklet en demonstratorløsning for undervannssensornettverk som er tilpasset de spesielle propagasjonsforholdene samt er mest mulig energieffektiv. Gjennomført en felttest av sensornettverket samt rapportert testresultatene. Videreutdannet en post.doc som kan bidra til den økte verdiskapningen og samfunnsnytten som dette prosjektet vil være med å generere. Publisert og presentert fors kningsresultater i tidsskrift og på konferanser.

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT