Back to search

MOBI-Mobilisering

Produktdesign som innovasjonsfremmende verktøy i teknologibaserte bedrifter

Awarded: NOK 0.50 mill.

Høyskolen har i samarbeid med elektronikk-klyngen i Vestfold i de siste årene utviklet mikroelektronikk som et tungt, strategisk satsningsområde. Dette prosjektet har som mål å videreutvikle og styrke konkurransekraften i disse bedriftene gjennom bruk av design. Bedriftene rapporterer flere innovasjonsbarrierer hvor mye taler for at forskjellige verktøy relatert til design vil kunne bidra på en positiv måte. Det er imidlertid liten bruk av design i de aktuelle bedriftene, da de fleste av disse leverer til profesjonelle markeder og er deler i en lengre leverandørkjede hvor sluttkundene ofte kan virke fjerne. Hvordan denne type bedrifter kan utnytte design på en effektiv og lønnsom måte, enten som prosess eller som resultat, er derfor en meget relevant prob lemstilling som det vil ha stor verdi å få belyst. Økt kunnskap om denne type problemstillinger, kombinert med sterkere samarbeidsrelasjoner vil bidra både til å øke bedriftenes konkurransekraft og høyskolens attraktivitet som samarbeidspartner innen båd e produktdesign og mikroteknologi. Prosjektet har til hensikt å først fremskaffe et solid grunnlag for å forstå bedriftenes relle utfordringer knyttet til produktinnovasjon, for deretter å etablere nettverksgrupper for læring og erfaringsutveksling. Pros jektets siste fase har som formål å utvikle tverrfaglige studier ved høyskolen innen produktdesign og mikroteknologi.

Funding scheme:

MOBI-Mobilisering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project