Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mer miljøvennlige bygg gjennom økonomisk verdsetting av miljøeffekter?

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Number:

176822

Project Period:

2006 - 2010

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Den overordnede ideen med prosjektet er at innføring av miljøhensyn i byggeprosjekter gjøres økonomisk lønnsomt for aktørene, og at dette bidrar til å redusere næringens belastning på miljøet. Dette skal realiseres gjennom å entydig dokumentere miljøegens kapene til produkter og byggverk, for å fremme miljøtilpasset produktutvikling. Videre å presentere en modell for EPR som viser at miljøvennlige bygg også blir de mest økonomisk fordelaktige for aktørene. Den overordende FoU-utfordringen er å fremskaffe d et faglige grunnlaget som gir aktørene et grunnlag for miljøstyrt produktutvikling, og gjør det mulig å legge frem ulike modeller for innføring av utvidet produsentansvar på bygg. Utfordringen deles inn i følgende: - Frembringe det faglige grunnlaget fo r metodikken. Her er det i hovedsak tenkt å baseres seg på eksisterende arbeidet knyttet til fastsettelse av monetær verdi på miljøeffekter. - Utviklingen av verktøy, ved bruk av IFC til å koble bygningsmodeller, DAK og andre beregningsverktøy. - Frembr inge kunnskap om påvirkning på aktørene og hvordan aktørene vil agere ved innføring av ulike modeller for utvidet produsentansvar. Prosjektet vil særlig fokusere på hvilken betydning EPR kan få gjennom byggets livsløp, og om et slikt system vil ha den øns kede påvirkningen slik at mer optimale løsninger mht. miljø velges. Prosjektet er forankret hos en rekke aktører i bransjen med Snøhetta som prosjekteier. Snøhetta har et sterkt ønske om å kunne dokumentere sine produkter som miljøvennlige. Alle aktøren e ønsker en standardisert metode for å dokumentere miljøvennligheten av sine produkter, men også enkelt å kunne lokalisere forbedringsområdet med hensyn til miljøvennlighet. Videre er prosjektet også et ønske fra aktørene i byggenæringen om å ligge i fork ant av kommende lovgivning og selv bestemme rammevilkår for sin egen næring.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena