Back to search

MOBI-Mobilisering

Design som strategisk virkemiddel i bedrifts- og produktutvikling.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Prosjektet er en del av NFRs satsing innen Mobolisering for FoU-relatert innovasjon (MOBI), rettet mot Næringsrettet design, tverrfaglig samarbeid for økt fokus på design i utdannelser innenfor merkantile fag. Prosjektet vil bygge videre på erfaringer fr a utviklingen av kurset TPD4165 PD-8 Designstrategier. Her har en basert seg på BASO-modellen fra undervisningen innen ORG3025 Endringsledelse, supplert med sterke designorienterte aktiviteter, og oppnådd en modell som synes mer komplett for langsiktig st rategisk bedrifts- og produktutvikling. Denne modellen er nå under uttesting ved tre møbelprodusenter, og denne erfaring vil bringes videre inn i dette prosjektet. Designrådets mangeårige erfaring med bruk av design i konkret produktutvikling vil også tre kkes inn. Sentrale tema vil være: - Bedriftsidentitet - Produktidentitet - Abstrakt og konkret identitet - Designstrategi - Langsiktighet i produktutvikling - Markedsforståelse - Markeds-, bruker- og produktkonvensjoner - Brukerorientering - Estetisk se mantikk - Designrollen - Design innen entreprenørskap For raskt å kunne oppnå spreding i pågående utdanning, tar prosjektet utgangspunkt i relevante eksisterende fag innen merkantil- og designutdanning, og ønsker gjennom tverrfaglig samarbeid å utvikle k unnskap om og metodikk for bruk av design strategisk og operasjonelt innen bedrifts- og produktutvikling, og spre denne kunnskapen blant framtidige bedriftsledere. Vi har valgt å bygge opp et team av faglærere ved NTNU og HiST, og vil knytte til oss meda rbeidere fra de respektive faggruppene for utvikling av metodikk og undervisningsmateriell som er tilpasset fag og nivå. Designrådet vil bistå med sin lange erfaring innen bruk av design innen næringslivet, og kan være kilde for spredning av utviklet kun nskap og materiell.

Activity:

MOBI-Mobilisering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project