Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Educational pathways of minority youth: Intersections of gender, class and ethnicity

Awarded: NOK 5.1 mill.

Minoritetsungdom har betydelig høyere risiko for framtidig marginalisering enn ungdom med etnisk norske foreldre. Utdanning har av myndighetene blitt utpekt som det viktigste virkemidlet for å sikre integrering og hindre at etniske minoriteter opplever ma rginalisering i framtida. Forskning har vist at ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Norge i økende grad søker og gjennomfører videregående utdanning, men at de fremdeles ligger noe etter majoritetsungdom. Studier av elever i ungdomsskolen har vis t at minoritetsungdom har høyere utdanningsambisjoner enn majoritetsungdom, til tross for svake resultater og lavere klassebakgrunn, men at det skjer endringer i minoritetsungdoms utdanningsaspirasjoner i løpet av ungdoms- og videregående skole som skille r seg fra mønstre i majoritetsbefolkningen. Overgangen fra ungdomskole til videregående skole er avgjørende for videre utdanning og inntreden på arbeidsmarkedet. Dette planlagte prosjektet har som målsetning å beskrive og forklare utviklingen av og forskj eller i utdanningsaspirasjoner og valg av videregående og høyere utdanning, med særlig vekt på betydningen av kjønn, klasse og etnisitet. Prosjektet skal også undersøke betydningen av erfaringer med diskriminering og eksklusjon for minoritetsungdoms framt idsplaner, samt utforske i hvilken grad sosial klasse og alternative former for ressurser kan bidra til å forklare ulikheter i utdanningsaspirasjoner mellom ulike grupper. Prosjektet baserer seg på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative data: Kvant itative, longitudinelle data skal samles inn fra en hel kohort ungdom i Oslo-området, fra og med 8. klasse til og med 2. klasse (VK1). Minoritetsungdom vil utgjøre ca 30 prosent av respondentene. Kvalitative data skal samles gjennom etnografisk feltarbeid som følger 10. klassingers overgang til den videregående skole. Prosjektet vil bygge kunnskap om viktige faktorer for minoritetsungdoms utdanningsløp, og derigjennom bidra til å redusere frafall og forebygge marginalisering.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon