Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions

Awarded: NOK 5.0 mill.

Prosjektet studerer policyutvikling og kvinners organisering i krysningspunkter mellom kjønn, etnisitet/rase og religiøs tilhørighet og er den første i sitt slag i Norge. Utgangspunktet er en antagelse om at disse makt-, identitets og rettighetsfeltene i stor grad behandles som separate policyområder, til tross for en økende erkjennelse av at de både henger sammen og kan stå i konflikt. Viktige spørsmål er: Hvordan kommer slike konflikter konkret til uttrykk og hvordan håndteres de i Norge og Skandinavia? Har religiøse forskjeller forrang framfor kulturelle, og hva skjer når kjønnslikestilling møter religionsfrihet? Den teoretiske rammen hentes fra debatten om normativ multikulturalisme, med særlig vekt på kvinners aktive medborgerskap og europeisk islam. Feministers tematisering av kvinners status som "minoriteter i minoriteten" fokuseres, samtidig som det problematiseres at likestillingsargumenter brukes i innvandrerfiendtlig retorikk og policy. Minoritetskvinners representasjon, deltakelse og organiser ing får særlig oppmerksomhet. Disse problemstillingene utforskes innen en felles teoretisk og metodologisk ramme i tre overlappende delprosjekt: Religiøs pluralisme og likestillingspolitikk, Skandinavisk policy på vold mot kvinner i etniske minoritetsgr upper, Komplekse krysningspunkter: feminisme, etnisk identitet og religion. Empirien dekker blant annet policy-dokumenter og stortingsdebatter, rettsavgjørelser, intervjuer og casestudier innen felt som: Utviklingen av diskrimineringsvern, innvandringspol itiske tiltak mot tvangsekteskap og æresrelatert vold, samt minoritets- og majoritetskvinners organisering rundt rasisme og vold. Det utarbeides tre databaser: Kvinneorganisasjoner, lovverk/rettsavgjørelser samt relevante saker i Norges rapportering til F N-organer. Prosjektet er komparativt orientert og gjennomføres innenfor rammen av et bredt europeisk forskersamarbeid.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon