Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Number:

178868

Application Type:

Project Period:

2007 - 2011

Funding received from:

Location:

I protestantisk sammenheng er religionsestetikk et svært forsømt fagområde. En viktig årsak til dette er protestantismens konsentrasjon om "ordet og troen" som teologisk grunnprinsipp. Prinsippet er blitt oppfattet både som et krav om entydighet og slik a t alle andre uttrykksmidler må underordnes ordene. Sammen med en kritisk holdning til det sanselige har grunnprinsippet ført til en tilbaketrekning fra kunstens område, eventuelt til et krav om at kunst må være religiøst og moralsk oppbyggelig. Formålet med dette prosjektet er dels å opparbeide et estetisk materiale som kan kaste lys over sentrale religionsestetiske problemstillinger, og dels å bruke dette materiale i en kritisk diskusjon av det reformatoriske grunnprinsippet som utgangspunkt for religio nsestetisk teoridannelse i protestantisk sammenheng. En slik teoridannelse forstår vi som en teologisk, filosofisk og estetisk refleksjon over forholdet mellom religion og kunst. Det vil særlig bli fokusert på det hellige og det sublime som transcendensb egreper, og disse vil bli spilt opp mot kunstens sanselighet som en utfordring både under en ontologisk og under en etisk synsvinkel. Dermed vil det også bli mulig å drøfte det protestantiske kravet om entydighet opp mot kunstens tvetydighet og flertydigh et på en fruktbar måte. Prosjektet har en betydelig relevans i en tid med stigende interesse for forholdet mellom religion og kunst og en like iøynefallende mangel på religionsestetisk teori. Den innfallsvinkelen som er valgt i dette prosjektet, vil gjør e det mulig både å arbeide med helt grunnleggende problemstillinger av teoretisk art og holde en nær kontakt med det konkret kunstfeltet. Som en følge både av det religionsestetiske feltets egenart og av mangelen på religionsestetisk teori i den protest antiske tradisjon, vil arbeidet være tverrfaglig rettet, med de teoretiske og praktiske utfordringer som det byr på. Arbeidet krever et godt utviklet nettverk med teologisk, filosofisk og kunsteoretisk kompetanse

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora