Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen - landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing.

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Number:

178932

Application Type:

Project Period:

2006 - 2007

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

AksjeNorge-dagen er en landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing som retter seg mot publikum i sin alminnelighet. Arrangementene gjennomføres på inntil 30 steder over hele landet. Stiftelsen AksjeNorge har eneansvaret for innh old og gjennomføring av arrangementet, men på hvert sted vil sentrale aktører i finansmarkedet og i norsk næringsliv bidra med tilrettelagt informasjon for målgruppen. I 2007 vil minst fem av AksjeNorge-dagene få en egen distriktsvinkling. Nettstedet ww w.aksjenorgedagen.no videreutvikles som en sentral informasjonskanal overfor både publikum, presse og andre interesserte. Det vil bli arbeidet spesielt med å øke andelen kvinner på arrangementene. Alle presentasjoner skal i utgangspunktet publiseres på ne ttstedet og AksjeNorge vil utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan for hele AksjeNorge-dagen2007. Det søkes om å få gjennomført en spørreundersøkelse om publikums kunnskap om, interesse for og holdning til aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing. Undersøkelsen vil være et viktig bidrag til å videreutvikle konseptet AksjeNorge-dagen, og vil samtidig gi AksjeNorge verdifull kunnskap i informasjonsarbeidet overfor publikum. Søknaden til Finansmarkedsfondet har en økonomisk ramme på kr 975.000, buds jettet for AksjeNorge-dagen 2007 er på kr. 1.045.000.

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project