Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Orthodoxy and Heresy in Upper Egypt ca. 350-450: The Inner-Christian Polemics of Shenoute of Atripe

Awarded: NOK 2.5 mill.

Prosjektet det her søkes støtte til er en studie av ortodoksi og heterodoksi i øvre Egypt i perioden ca. 350 til 450, en formativ periode for Kristendommen i sin alminnelighet og kristen monastisisme i særdeleshet. Hovedfokus er på to utvalgte tekster av den egyptiske klosterlederen Shenoute av Atripe (ca. 346-465). Dette er polemiske dokumenter som belyser konflikter mellom ulike grupper kristne på bakgrunn av ulike oppfatninger rundt viktige trosspørsmål og rituell praksis. Tekstene er skrevet på koptis k og vil her bli studert på originalspråket. Andre koptiske tekster vil benyttes som komparativt materiale, hovedsakelig de såkalte Nag Hammadi kodeksene og relaterte dokumenter. Dette materialet inneholder en rekke tekster som vil kunne belyse viktige pu nkter i Shenoutes tekster, ikke minst i forhold til de konflikter som drøftes i dem, ettersom det er klare paralleller her som enten støtter Shenoutes egne argumenter eller som belyser de tendenser Shenoute polemiserer mot. Samtidig vil de utvalgte Shenou te-tekstene kunne kaste lys over Nag Hammadi kodeksene og relaterte manuskripter, både når det gjelder deres innhold og deres brukere og produsenter. Shenoutes retorikk vil bli analysert ved hjelp av metode hentet fra kognitiv poetikk, med et fokus på hvo rdan han benytter bibeltekster og metaforer i sin polemikk. Konfliktlinjene mellom Shenoute og hans motstandere skal også kartlegges. Det vil her fokuseres hovedsakelig på konflikter vedrørende kristologi og soteriologi i forhold til bibeltolkning og ritu ell praksis. De utvalgte hovedtekstene av Shenoute er kun i liten grad studert og er verken oversatt til engelsk eller norsk. Både engelsk og norsk oversettelse av disse tekstene vil produseres som en del av dette prosjektet.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora