Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband i Signaldalen

Awarded: NOK 1.4 mill.

Storfjord kommune ligger i Nord-Troms. Storfjord har flere bygdelag og det har i lang tid vært konkurranse og dragkamp mellom bygdene. Gode interne bredbåndsløsninger vil være et godt virkemiddel til å binde sammen de ulike bygdelagene. Det oppleves som s vært vanskelig når et område ikke får et bredbåndstilbud når "de andre" i kommunen får det. Dette er heller med til å øke kløften, enn til å minske den. Kommunens politiske ledelse og administrasjon ser det derfor som svært viktig å kunne støtte opp under aktiviteter som fører til større bredbåndsdekning i kommunen. Oteren, Hatteng og Skibotn har bredbånd gjennom Bredbåndsfylket Troms sammen med skolene på Elvevoll og Hatteng. Både sentralen på Hatteng og i Skibotn er utbygd med ADSL (ref: Jara) Signald alen strekker seg i fra Hatteng til Treriksrøysa (ca 50km). Det er i dag vei og bebyggelse ca 25 km innover dalen. Disse opplever i dag et dårlig tjenestetilbud på telefoni/mobil/fjernsyn. Forholdene for mottak av fjernsyn er flere steder dårlig pga de hø ye fjellene som omgir dalen. Disse fører også til dårlig eller ingen mobildekning i store delere av dalen. Siden nærmeste telefonsentral er på Hatteng, har ingen av innbyggerne tilbud om ADSL eller tilsvarende bredbånd. Det er har også vært problemer med å få etablert tjenester som ISDN. Dette prosjektet vil få etablert en infrastruktur og tjenester som utnytter den.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project