Back to search

NATURNAER-Natur og næring

Modell for offentlig fordeling av kvoterettigheter i fiskeriallmenningen

Awarded: NOK 0.53 mill.

Den skarpe polariseringen mellom fritt omsettelige kvoter og allmenningsløsningen har kommet klart til uttrykk i Strukturmeldingen, (NOU 2006: 16, Strukturvirkemidler i fiskeflåten, 8:7). Prosjektet tar sikte på å utvikle en tredje vei i form av en model ler som kombinerer institusjonelle og markedsmessige fiskeriforutsetninger som skal sikre rekruttering og nye verdiskapningsmuligheter for kysten. Både økonomiske og ikke-økonomiske (eksternaliteter) vil inngå i modellene. Prosjektet skal foreta komparati ve studier av disse modeller, sammenligne punkt for punkt løsningsforslag og virkninger og på grunnlag av resultatene legge grunnlaget for en ny og forhåpentligvis epokegjørende modell der de politiske føringer som Strukturutvalget skulle forholde seg til (fisket som felles eiendom, dvs. en fiskerallmenning, flåte som gir aktivitet langs hele kysten og sikre en moderne, variert og lønnsom flåte), er godt ivaretatt. Utgangspunktet er å utvikle alternative forvaltningsmodeller for tilgangen til en regulert fiskerallmenning basert på prinsippet om at kvalifiserte rederier og aktive skippere skal ha muligheter for å delta i fisket på nasjonens felles fiskeriressurser innenfor rammen av de totale tilgjengelige kvoter fordelt via politiske prosesser lokalt og s entralt. Modellene skal til forskjell fra etablerte reguleringsmodeller regulere tilgang- og avgang av rederier og aktive skippere med opparbeidede historiske rettigheter og ikke i fordeling av rettighetene til fartøy. Modellene skal også ta opp i seg h ensynet til bærekraftig høsting og verdiskapning av fiskeressursene, herunder å redusere fangstpresset som følger av økt kapitalinnsats. Prosjektet skal også undersøke rekrutteringshindringer for nye rederier, aktive skippere og unge fiskere. Konsekvensen av de to hovedmodeller som Strukturutvalget anbefaler, skal analyseres med hensyn til fordeling av verdiskapning. Modellene for adgangsregulering vil være en nyskapning i norsk fiskerisammenheng

Activity:

NATURNAER-Natur og næring