Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full bredbåndsdekning i kommunene Lierne og Røyrvik, samt deler av Namsskogan i Nord-Trøndelag

Awarded: NOK 1.8 mill.

Full bredbåndsdekning i Nord-Trøndelag er et ambisiøst mål som fylkestinget har vedtatt og som kommunene støtter opp om. Det fylkeseide e-verket, Nord-Trøndelag E-verk, har økonomiske muskler til å realisere målet. Styret i NTE har satt av inntil 80 milli oner kroner for å kunne gi et bredbåndstilbud til de av fylkets innbyggere som bor utenfor det området som kommersielle aktører anser som lønnsomt. Lierne, Namsskogan og Røyrvik er noe av det mest grisgrendte i Nord-Trøndelag. De tre kommunene har knapt 3000 innbyggere fordelt på 6000 kvadratkilometer areal. Som en sammenligning er Lierne alene langt større enn Vestfold fylke. Mens Vestfold har 220.000 innbyggere bor det 1.500 innbyggere i Lierne. De tre kommunene er en del av regionsamarbeidet i Indre Namdal med 10.000 innbyggere spredt på seks kommuner. De tre siste åra er det tatt krafttak for å gi disse kommunene, innbyggerne, næringsdrivende og bedrifter et bredbåndstilbud. Indre Namdal regionråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag E-v erk og Høykom satset i lag 30 millioner kroner til å bygge "stamnettet". Dette ga grunnlaget for en videre utbygging i små grendesamfunn i Indre Namdal. Regionale utviklingsmidler og såkalte RDA-midler, forvaltet av fylkeskommunen, har gitt grunnlag fo r at Høylandet i Indre Namdal har tilnærmet 100 prosent bredbåndsdekning. Disse midlene har, sammen med tilskudd fra NTE, også muliggjort at Sørli i Lierne kan få samme status. Gleden var stor da et av landets største frittstående bakeri, Lierne bakeri me d 70 ansatte, fikk bredbåndstilknytning høsten 2006. Også i Grong foreligger det planer om en full bredbåndsutbygging. Denne søknaden skisserer en utbygging til de gjenværende husstander i Lierne, Røyrvik og grenda Skorovatn i Namsskogan. Den lokale in teressene for bredbåndsutbyggingen er svært stor. Grendekontakter har kartlagt interesse og folk har skrevet seg på lister. Over det halve av de om lag 270 potensielle nye abonnenter har forhåndstegnet seg.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project