Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Hva er det moderne samfunnet?

Awarded: NOK 29,999

Sosiologien har bidratt til det rådende mangfold av samfunnsbeskrivelser som informasjons-, kunnskaps-, risiko-, klasse-, kapitalisme-, sivil-, osv -samfunnet. Mangfoldet kan oppfattes som et gode og et adekvat faglig svar på en samfunnsutvikling hvor ko nstellasjonen samfunn/nasjonalstat utfordres av globalisering og regionalisering, og hvor ulike felt eller sektorer konkurrerer om å representere samfunnet. De mange og konkurrerende samfunnsbeskrivelsene kan imidlertid også oppfattes som uttrykk for fagl ig fragmentering og sosiologiens manglende evne til å utvikle en helhetlig samfunnsdiagnose og analyse. På denne bakgrunnen ønsker den nasjonale fagkongressen i 2007 å stille selve samfunnsbegrepet til diskusjon. Hva er det moderne samfunnet? Hva slags s amfunn lever vi i - egentlig? Formålet er å stimulere til faglig refleksjon over de mange alternativene og forholdet mellom dem. Det var sosiologiens mandat som disiplin å utvikle en teori om samfunnet som totalitet. Forsvinner helhetsperspektivet i bind estreksosiologien, eller ivaretas det best gjennom denne formen for faglig arbeidsdeling? På hvilken måte kan sosiologien best realisere sin ambisjon om med å utfordre markedsøkonomenes samfunnsbilde og tilby alternativer til nyliberalisme og New public m anagement? Reiser samfunnsanalysen særegne metodologiske problemstillinger? Differensiering og integrasjon danner et felles bakteppe for de forskjellige teoriene, og kanskje et utgangspunkt for komparasjon. Hva legger ulike teorier i samfunnsbegrepet og k an det finnes en sosiologi uten samfunn eller uten et begrep om samfunn? Konferansen vil belyse disse spørsmålene gjennom forelesninger fra sentrale fagersoner og papersbaserte diskusjoner mellom deltakerne. En sentral referanse for alle spørsmålene vil være den aktuelle debatten i fagmiljøet om det norske samfunnet og om nordområdene.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project