Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal musikkforskerkonferanse 2007

Awarded: NOK 34,000

Project Manager:

Project Number:

180297

Project Period:

2007 - 2007

Funding received from:

Location:

Norske musikkforskere inviteres til å diskutere to emner: Musikkhistorieskriving, samt forholdet mellom improvisasjon og komposisjon. Emnet musikkhistorieskriving er aktuelt fordi det for tiden pågår større prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. I D anmark arbeides det for tiden med en nasjonal musikkhistorie, og det er grunn til å tro at konferansen derfor vil tiltrekke seg danske kolleger. I Norge er en nasjonal operahistorie under utarbeidelse. I tillegg berøres emnet musikkhistorieskriving i en r ekke mindre, individuelle prosjekter. Det henvises for øvrig til den komplette prosjektbeskrivelse. Forholdet mellom komposisjon og improvisasjon står sentralt innen så vidt ulike genre som jazz, pop, samtidsmusikk og klassisk. Emnet har dessuten et bet ydelig potensiale som møtested for ulike deldisipliner. I tillegg kan forholdet mellom komposisjon og improvisasjon studeres i historisk perspektiv. Emnet ventes å bli møtt med betydelig interesse. Det henvises for øvrig til den komplette prosjektbeskriv else.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project