Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

HIFO-seminaret 2007

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Number:

180376

Project Period:

2007 - 2007

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Hovudemnet for konferansen er historien som vare. Med dette emnet vil vi fokusere på eit spørsmål som er svært aktuelt for historikarar, i Noreg og internasjonalt, både innan forsking, utdanning og kanskje ikkje minst i arkiv og museumsverksemd. Ein blir møtt med stendig skjerpa krav til sal og inntening og historie blir også sett på som ein merkevare i kommersialiseringa av ulike reisemål. I Vestfold er problemstillinga mellom annna aktualisert ved ulike planer om lansere fylket som Viking-fylket. Konf eransen vil særleg legge vekt på etiske sider ved forvaltinga av historisk kunnskap og historiefaglege utfordringar i det å legitimere historie som vitskap, ikkje bare oppleving. I delsesjonane vil mellom anna desse emna bli drøfta: Noreg som fredsnasjo n Nye spørsmål i norsk kyrkjehistorie Historiedidaktikk Dansk-norsk kolonihistorie Næringsutvikling i post-militære småbyar 1968-historia i Norge i eit komparativt perspektiv Det opplyste kvardagsliv ? samanhenger mellom opplysing, materiell kultur, produ ksjon og handel i siste halvdel av 1700-talet I tillegg vil delsesjonane ta opp emne frå ikkje-europeisk historie. Sjå også programmet som er lagt ved.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project