Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Canada - forskningssamarbeid vinterturisme

Awarded: NOK 0.15 mill.

Hvordan fremme en tettere kobling mellom FoU-miljøer og turistnæringen for å bidra til innovasjon og produktutvikling innen vinterturisme? Dette vil være et sentralt aspekt ved samarbeidet mellom Norut Samfunnsforskning og Simon Fraser University. Turisme senteret ved Simon Fraser University har et sterkt fokus på viktigheten av forskningsbasert kunnskap i det å øke den innovative kapasiteten i reiselivsnæringen. Både Norut Samfunnsforskning og Simon Fraser University samarbeider i sin anvendte turismefors kning tett med offentlige og private aktører med det formål å bidra med relevant kunnskap i arbeidet med å utnytte det kommersialiserings- og innovasjonspotensial som ligger i det å utnytte steders naturkvaliteter til reiselivsformål. En eventuell støtt e fra BILAT er tenkt benyttet til å videreutvikle samarbeidet med Simon Fraser University med tanke på en framtidig prosjektsøknad og vil også legge grunnlaget for en framtidig forskerutveksling mellom Norut Samfunnsforskning og Simon Fraser University.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project