Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland - møte mellom russiske og norske bilder av hverandre i krysskulturelt samarbeide.

Awarded: NOK 0.15 mill.

I Norut Samfunnsforsknings internasjonale strategier og prioriteringer står forskning på nordområdene og forskning i samarbeid med miljøer i nordområdene sentralt. Norut Samfunnsforskning søker å realisere disse strategiene og prioriteringene gjennom fler e tiltak. 1) Vårt strategiske instituttprogram (SIP-prosjektnr. 170816, Tillit som betingelse for samarbeid og utvikling i nord) innrettet mot å utvikle kunnskap om betingelser for utvikling av samarbeid og tillit i nordområdene, med særlig fokus på relas jonen mellom Norge og Russland. 2) Vi prioriterer vi akkvisisjonsløp knyttet til prosjekter hvor nordområdeelementet og forskningssamarbeid over landegrensene i nord, spesielt Russland, står sentralt. 3) Vi ser det som helt nødvendig å fokusere på å utvik le og etablere langvarige og stabile institusjonelle samarbeidsrelasjoner til relevante og kompetente samfunnsfaglige miljøer i Russland, som går utover det samarbeid som løper fra prosjekt til prosjekt. 4) Vi ønsker å utvikle forskerkompetanse på forskni ngsområder som er knyttet til nordområdene. For å få dette til er det nødvendig å utvikle prosjekter som gir rom for ansettelse av doktorgrads- og post.doc.-stipendiater. Norut Samfunnsforsknings søknad på BILAT-midler må sees i sammenheng med realisering en av målsettingene knyttet til nordområdeforskning og i særdeleshet knyttet til de to siste punktene. Formålet med samarbeidet mellom Norut Samfunnsforskning og de russiske institusjonene Center for Independent Social Research i St.Petersburg og Kola S cience center; Center for Humanitarian Problems in the Barents-region og Institute for Economic Studies i Apatity, er å etablere nye forskningsprosjekter i samarbeid med russiske forskere, og søke dette finansiert gjennom Forskningsrådet og/eller andre ak tuelle finansieringskilder.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project