Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full BREDDE 2.0 - på veg mot full bredbåndsdekning i Sør-Trøndelag

Awarded: NOK 1.7 mill.

STFK tok på seg rollen som regional koordinator i forbindelse med søknad og gjennomføring av prosjektet Full BREDDE som fikk tildelt Høykom-midler høsten 2006. Tidfristen i forrige søknadsrunde var svært kort og dette førte til at flere av kommunene i Sør -Trøndelag som ønsket å delta ikke fikk anledning til det. Hovedsaklig fordi de ikke klarte å skaffe godt nok bakgrunnsmateriell (dekningsgrader og kostnadsestimater) tidsnok, eller fordi de ikke hadde tilgjengelige ressurser til å bidra i søknadsarbeidet . På grunn av den korte tidsfristen og ordlyden i Høykoms utlysningstekst ble prosjektet avgrenset til kun å gjelde utbygging av nye sentraler, og ikke forbedring av dekningsgraden ved eksisterende. Prosjektet Full BREDDE 2.0 ønsker å fange opp flest muli g av de kommunene og de områdene som ikke kom med i forrige søknadsrunde. Målet er å bidra til full bredbåndsdekning i hele Sør-Trøndelag: -Bidra til full bredbåndsdekning i Sør-Trøndelag gjennom utlysning av en åpen anbudskonkurranse med tildeling av an leggsmidler. -Søknaden omfatter 6 kommuner, hvor fem av kommunene er distriktskommuner og hvor den sjette kommunen søker til et område med særskilt dårlig dekningsgrad. -Søknaden er koordinert av fylkeskommunen, som også tar seg av prosjektledelse i gjenn omføringen av prosjektet, deriblant rapportering til Høykom. Samt koordinering mot nærliggende aktiviteter som prosjektet Full BREDDE. -Områdene det søkes midler til er områder med dårlig dekningsgrad pga store avstander til eksisterende sentraler, dårlig linjekapasitet og lav kundemasse/inntjeningsmuligheter. Det er dokumentert at områdene ikke er av kommersiell interesse. -Hovedmålsetningen er å bidra til full bredbåndsdekning i fylket. Ønskede resultater er bl.a at utbygging av infrastruktur skal bidra til å opprettholde bosetning og hindre fraflytting. F.eks ved å støtte desentraliserte skoletilbud, og bidra til etablering og effektivisering av næringsvirksomhet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project