Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen

Awarded: NOK 2.3 mill.

Prosjektet bredbåndsutbygging i Glåmdalen er et samarbeidsprosjekt for kommunene i Glåmdalen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal, Åsnes og Våler) og hvor Hedmark fylkeskommune har prosjektansvaret. Samarbeidskonstellasjonen er et resultat av at kommunen e ligger i samme geografiske område, ønsker å basere seg på samme tekniske løsning, har erfaring mht. å samarbeide rundt tjenesteproduksjon. I tillegg er det en felles ABS- region (arbeids-,bo- og serviceregion) og er en planregion . Et felles utbyggingsp rosjekt med disse kommunene vil være mest kostnadseffektivt for aktørene. Kommunenes rolle i prosjektet har vært kartlegging forut for prosjektet og på finansieringssiden i utbyggingsfasen. Hedmark fylkeskommunes medvirkning i prosjektet har vært å få uta rbeidet en prosjektsøknad, og vil være prosjektansvarlig i et evt. utbyggingsprosjekt. Fylkeskommunen har tatt denne rollen pga funksjonen som regional utviklingsaktør og fordi denne typen utbygging samsvarer med strategiske satsninger i fylkesplan og reg ionalt utviklingsprogram. De fem kommunene og fylkeskommunene vil også bidra på finansieringssiden.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project