Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablering av infrastruktur for å kunne tilby bredbåndskapasitet og tjenester til de såkalte "hvite flekkene" i Salten regionen.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Gjennom Salten Regionråd som representerer Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold har det i flere år vært et tett og godt samarbeid innen IKT området. Fokus de siste årene har vært på bredbåndsutbygging - noe som blan t annet har resultert i at samtlige kommunale lokasjoner i regionen er koblet sammen i et fiberoptisk nettverk. Dette legger forholdene godt til rette for kommunalt samarbeid i årene som kommer. Til tross for at regionen har investert flere titalls millio ner i bredbåndsutbygging er det grunnet en del "topografiske utfordringer" fremdeles en rekke områder som ikke har dekning i dag. Prosjektets hovedmål er beskrevet under "Prosjektets hovedmål og delmål". For å få etablert nevnte bredbånds infrastruktur vi l Salten Regionråd utlyse konkurranse om tilgang til investeringstilskudd til kommersielle aktører. De kommersielle aktørene vil også få driftsansvaret for prosjektet. Det vil i utlysningen stilles krav til de kommersielle aktørene i forhold til: *) Prisi ngsmekanismer *) Kapasitet *) Tjenestetilbud *) Andre tjenestetilbyderes tilgang til infrastrukturen Dette for å sikre at også kunder i "grisgrendte" strøk får et tilbud så lik som mulig det som tilbys i mer tettbygde områder. For nevnte anbud vil bredbån d være definert som "standard ADSL kvalitet" med minimums kapasitet 1500/300 kbps. For å sikre at nevnte overordnede mål innfris etableres det et prosjekt hvor Salten Regionråd går inn som både prosjekteier og styringsgruppe. I regionrådet er samtlige råd menn representert slik at det sikres en handlekraftig og beslutningsdyktig styringsgruppe med mandat til å fatte nødvendige vedtak. Salten Regionråd som prosjekteier vil utpeke en egnet PL fra en av kommunene. Kvalitetssikring av prosjektet ivaretas gjenn om en egen QA gruppe som rapporterer både til PL og direkte til prosjekteier. Nordland Fylkeskommune vil inneha en observatør rolle slik at løsningene som velges for Salten er i tråd med fylkes strategien.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon