Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Lødingen Vestbygd Fase 2

Awarded: NOK 0.15 mill.

Prosjektet skal ha en særlig oppmerksomhet mot å samordne regionale initiativ knyttet til utbygging av en moderne infrastruktur for IT, slik at pris på IT-tjenester i ulike deler av Nordland er konkurransedyktig med de beste fylker i Norge. I St.meld. nr. 49 (2002-2003) ?Breiband for kunnskap og vekst?, er det pekt på at fylkeskommunen og kommunene har en viktig koordinerende rolle for å legge til rette for utbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. I tillegg er dette en del av omstilling og nyskapningsinitiativet til Utviklingsprogram Nordland 2004 - 2007. Formålet med dette omstillingsarbeidet er å bidra til at omstillingsområdene får mulighet til økt satsing på nærings- og lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet skal skape grunnl ag for en bredere næringsstruktur, slik at avhengigheten av en enkelt virksomhet eller næring blir mindre, og for et mer robust og omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn. Tilrettelegging for utvikling og knoppskyting i eksisterende næringsliv og eta blering av nye virksomheter er sentrale elementer. Det samme er utvikling av gode bosteder og attraktive lokalsamfunn. Prosjektet har sterk støtte i det lokale næringslivet og er opprinnelig initiert av Offersøy Feriesenter, Offersøy, Kjeøy Education & r easch senter, Kjeøy, Probio Arctic Sea Wheet, Rinøyvåg og Lødingen kommune I denne fase 2 er følgende områder inkludert: · Erikstad · Rinøy og omegn · Øksneshamn og omegn · Fortetting i Vågehamn · WLAN forbindelse mellom Vågehamn skole og Lødingen skole . Det primære stamnettet er allerede på plass i forbindelse med arbeidet utført i fase 1. Den videre utbygging vil derfor være av mindre karakter. Utbyggingen vil som i fase 1 være basert på radio. Utstyret vil være forberedt for telefonitjenester så vel som internett og andre bredbåndstjenester. Antennemonteringene vil gi god lokal dekning i Vestbygda.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project