Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbandsaksesser i Troms

Awarded: NOK 11.8 mill.

Å utvikle kraftfulle bredbåndsaksesser til fylkets utkantsområder - til næringsliv, husholdning og skole/offentlige - er en offensiv strategi for næringsutvikling og bosetning. Et attraktivt miljø for bedrifter og enkeltmennesker omfatter i dag bredbånd - og må gis med samme kvalitet og pris her som i sentrale og kommersielt sett mer interessante markeder. Med prosjektene vil man bidra til å styrke områdenes attraktivitet og skape bedre vilkår for næringslivet og gi befolkning bedre adgang til nettjeneste r. Prosjektet består av 7 ulike delprosjekt, alle med noe ulik innretning på teknologi, organisering og finansiering. Foruten Dyrøy, er det ingen av prosjektene som omfatter hele kommuner, det er deler av kommuner som i hovedsak dekkes i de ulike delpros jektene. Prosjektet vil bestå av 7 kommuner - med Troms fylkeskommune som prosjekteier og koordinator. Det tilsettes egen prosjektleder og i hver av kommunene blir det lokale koordinatorer. Koordinatorene, prosjektleder og prosjekteier skal danne et arb eidsutvalg for å sikre kompetansoverføring, erfaringsutveksling og kvalitet i gjennomføringen av prosjektene. Fordi man velger "tilskuddsmodellen" vil arbeidet med selve utbyggingen og styringen med de ulike delprosjektene, i stor grad tilligge de valgt e utbyggerne. Prosjektledelse vil etablere konkurransen om tilskudd og sammen med lokale koordinatorer drive informasjon, sikre kvalitet og gjennomføre evalueringer/rapporteringer. Tilskuddsmodellen er valgt fordi områder det omsøkes midler til, kommers ielt sett er marginale. Den beste måten å sikre en trygg og stabil drift over tid synes å være er at utbygger også eier og drifter nett. For å sikre gode nettregimer, stor grad av tjenestenøytralitet og åpning i nettene for forskning og innovasjon, vll man etablere klare kriterier i utlysningen av tilskuddsmidler. Prosjektet vil bidra tll å løse viktige samfunnsutfordringer i Troms.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon