Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge

Awarded: NOK 5.0 mill.

Demokratiet i en desentralisert nasjonalstat utspiller seg på flere nivåer; statlig, regionalt og kommunalt. I et slikt flernivå-demokrati oppstår spenninger mellom behovet for effektiv nasjonal styring og lokalpolitisk handlefrihet. På den ene siden er d esentralisering til lokal forvaltning ment å sikre effektiv iverksetting av nasjonal politikk. På den annen side har kommuner og fylkeskommuner styrt av egne folkevalgte organer en selvstendig demokratisk legitimitet. De har ikke bare frihet til å tilpass e nasjonal politikk til lokale behov, men også til å fatte beslutninger som kan tenkes å gå på tvers av nasjonale politiske mål. Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om hva som bidrar til effektiv lokal iverksetting og oppfølging av nasjonal politikk, utforske under hvilke betingelser motsetninger mellom nivåene faktiske oppstår, og hvordan slike spenninger håndteres og eventuelt reduseres i det norske flernivå-demokratiet. Prosjektet inneholder tre delprosjekter som tar for seg ulike former for sty rings-, kommunikasjons- og koordineringsmekanismer, ut fra et rettslig, et politisk-administrativt og et partiorganisatorisk utgangspunkt. En generell klartlegging av hvordan det rettslige forholdet mellom stat, fylker og kommuner har utviklet seg vil fun gere som en ramme for hele prosjektet. Videre vil vi analysere variasjoner i kommunal oppfølging og iverksetting av nasjonal politikk, gjennom case-studier av saksfeltene naturvern og eldreomsorg i utvalgte kommuner. Vi vil også studere i hvilken grad de politiske partiorganisasjonene fungerer som et bindeledd mellom kommunalt, regionalt og statlig nivå. Prosjektet tar sikte på å styrke forskningssamarbeidet mellom jurister og samfunnsvitere og mellom ulike deler av statsvitenskapen, og fører sammen for skere fra seks ulike institusjoner fra universitets-, institutt- og høyskolesektoren.

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional