Back to search

TU-Tungt utstyr

Vitenskaplig utstyr til samarbeidsprosjektet BTV-Teknologi mellom avd for teknologiske fag ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark

Awarded: NOK 2.3 mill.

Prosjektet BTV-Teknologi har sitt utgangspunkt i avtaler som er inngått mellom høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i 2004, ARENA prosjekter, samt offentlige prioriteringer og strategi for utvikling i regionen. Prosjektet er planlagt i perioden 200 5 til 2008. Hvert delprosjekt er planlagt over en tre års periode men noe forskjøvet i forhold til hverandre i tid. BTV regionen har vedtatt å støtte samarbeid mellom de tre høgskolene i regionen og har vedtatt å stille 3 MNOK til rådighet til felles utv iklingsprosjekter per år i 3 år. - Teknologiprosjekt 1: Multifunksjonelle sensorsystemer. Blant annet Sensornetworkning og Sensorsystemer - Teknologiprosjekt 2: Alternative energisystemer. Blant annet med Brenselcelleutvikling, Mikro energisystemer, strø mningslaboratorium for energisystemer, Brenselceller for småbåter og bruk av mikroteknologi i energisystemer Forprosjekter har tatt for seg en vurdering av næringslivets behov, eksisterende kompetanse, teknologiske utfordringer og muligheter, samt forsla g til tiltak på kort og lang sikt. Videre vurderes allianser og samarbeidsforhold nasjonalt og internasjonalt. Teknologiprosjektene som teller totalt 7, er nå inne i hovedprosjektfase og samtlige prosjekter har et behov for investeringer i vitenskaplig u tstyr for å møte behovet fra industrien.

Funding scheme:

TU-Tungt utstyr