Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer i havbruk

Awarded: NOK 5.1 mill.

Målsetningene i prosjektet er bestemt av to hovedutfordringer knyttet til transport ved havbruksanlegg: - Sikre verdier ved å redusere tap ved rømming og skade på anlegg. - Unngå konflikter med annen transportaktivitet i kystsonen Målsetningene er forran kret i to hovedutfordringer. 1) Sikring av verdier. Basert på kjennskap til dynamiske lokale forhold, må det etableres transportkorridorer, innseilingskontroll og gode rutiner for oppankring/fortøyning, lasting og lossing 2) Unngå konflikter, planlegging av arealbruk Fremtidens havbruksanlegg vil legge beslag på store areal og kunne bli en hindring for annen aktivitet. Etablerte og kontrollerte seilingsruter, tilgang på spesialisert informasjon vedrørende strøm, vind og bølger med mer vil gi betydelig øk t sikkerhet. FoU utfordringene i prosjektet er: - Dokumentere brukerkrav til effektive og sikre transportsystemer ved havbruksanlegg. - Spesifisere metoder og verktøy for risikovurdering for å kunne sette inn risikoreduserende tiltak - Utvikle og inte grere sensorer, modeller, posisjoneringsutstyr og IKT systemer som kreves for å drive sikker og effektiv transportvirksomhet i og ved havbruksanlegg. - Utforme integrerte og logiske brukergrensesnitt - Integrasjon av havbruksanlegg i farleden Arbeidet er delt i 3 arbeidspakker. 1) Brukerkontakt. Sørge for at systemer for sikkerhetsvurdering og beslutningstøtte er basert på reelle risikofaktorer og tilfredsstiller reelle og fremtidige brukerbehov på tvers av sektorer samt bygger på dagens systemer. 2) Utv ikle modell for helhetlig sikkerhetsvurdering av transport og havbruk 3) ITS-systemer i havbruk, AIS for havbruk og bruk av dynamisk posisjonering Hovedmålet med denne arbeidspakken er å demonstrere et integrert system som skal være et hjelpemiddel for o vervåkning og sikring av trafikken mellom en farled og et havbruksanlegg. Arbeidet omfatter demonstrasjoner av systemet for havbruksnæringen i samarbeid med oppdrettsanlegg og rederi.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner