Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nytt agn og egnesystem - et fremskritt for krabbenæringen.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et praktisk og effektivt agn og egnesystem for teinefiske etter krabber. Gjennom arbeidet ønsker en å bidra til en mer konkurransedyktig og lønnsom krabbenæring. Det er pr i dag vanskelig å få tak i godt og rimelig agn innen krabbefisket. Økte kostnader kombinert med lave krabbepriser har gjort det utfordrende å drive et lønnsomt krabbefiskeri med tradisjonelt agn. Refa Frøystad Gruppen AS (RFG) og Møreforsking viste i et forprosjekt at interessen for et alternativ til det tradisjonelle agnet er stor. Agnproblematikken var også et av temaene under krabbekonferansen i Trondheim i januar i år. Krabbenæringen uttrykte et sterkt ønske om at problematikken ble tatt på alvor. Kunstig eller industrielt agn til konvensjonell r edskap har eksistert siden 1980-tallet og noen produkter, hovedsakelig beregnet for autoline, finnes på markedet i dag. Kommersielle produkter til krabbeindustrien ikke har hatt gjennombrudd hittil, selv om flere har vært til uttesting. Kunstig eller indu strielt agn har fordeler i forhold til tradisjonelt agn bl.a. gjennom bedre holdbarhet og lagringsevne, men også fordi man kan variere form og konsistens. Kunstig agn kan også bidra til å øke selektiviteten i fisket gjennom bruk av artsspesifikke attrakta nter. For å bidra til en økt verdiskapning innen krabbefiskeriet ønsker RFG i samarbeid med et dansk firma, Viking Creative, å utvikle et industrielt krabbeagn. Produktet skal baseres på restråstoff fra fiskeri- og havbruksnæringen og skal ha en rimelig egnepris. Agnet skal være porsjonspakket for å sikre enkel håndtering og for å gi fiskerne god oversikt over agnkostnadene sine. Kombinert med utvikling av industrielt agn vil RFG utvikle en agnpose/boks som skal sikre optimal spredning av attraktanter i agnet, hindre at utøy (f.eks. slimål, fiskelus) får tilgang, og være lett å håndtere slik at fiskeriet effektiviseres. RFG ser også et potensial i å tilpasse agnet til andre arter som kongesnegl, kreps og hummer.

Activity:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land