Back to search

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Barnehagen som danningsarena

Awarded: NOK 0.20 mill.

Barnehagen som danningsarena Dette forskningsprosjektet studerer og utvikler barnehagens praksis for på denne måten å kunne forstå barns vilkår for danning generelt og marginaliserte barns vilkår spesielt. Innholdet i barnehagen skal studeres ved bruk av ulike metoder for å få en bred forståelse av barns mangekontekstuelle virkeligheter. Målet er å produsere kunnskap som vil bedre muligheterer for mangfoldig kulturforståelse, likverd og endring i barnehagen. For å belyse, forstå og endre barnehagen som e n danningsarena, ønsker forskergruppen, i samarbeid med praksisfeltet, å studere innholdet. Vi ønsker å kartlegge og studere bruk av tekst, artefakter og stedsarenaer som er gjort tilgjengelig gjennom barnehagens virksomhet. Analysene vil bli gjort inne nfor en sosial epistemologi, og vi vil støtte oss til begrepene felt, habitus og kulturell kapital fra Bourdieu. Prosjektet består av 5 ulike, men integrerte prosjekter: 1. Barnehage og samfunnsbilder. Prosjektet vil gjennom dokumentanalyse studere hvilke fortolkninger av rammeplanmandatet som er operative. 2. Barnehagen som en arena for danning av kjønn. Gjennom etnografiske studier vil vi beskrive hvordan barnehagen framtrer som en arena for danning av kjønn. Hvilke muligheter og begrensninger gir barne hagen gjennom sine artefakter og relasjoner? 3. Barns læring i barnehagen -et komparativt perspektiv. Gjennom etnografiske studier ønsker vi å utvikle kunnskap om norske og kinesiske førskolelæreres praksis og syn på naturfaglig læring i barnehagen. Studi en er et samarbeid med to kinesiske forskere. 4. Barns fortellinger - på veien tilbake og etterpå. Dette prosjektet fokuserer det barneproduserte innholdet i barnehagen. Inngangen til en slik forståelse er barns narrative meningsskaping i dramalek, fortel linger, tegninger og gjennom IKT. 5. Læringskultur. Hva skjer i danningsprosesser der ulike grupper av barn er innvolvert? De fire andre prosjektene er her inkludert.

Funding scheme:

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Funding Sources