Back to search

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Med mappe som møteplass - Samarbeid for elevens læring i overgangen mellom ungdomtrinn og videregående skole

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

182870

Application Type:

Project Period:

2007 - 2009

Prosjektet har elevens opplevelser av overgangen mellom grunnskole og videregående skole som hovedfokus. Det rettes søkelys mot elevenes forventninger til egen læring i videregående skole, hvordan de opplever overgangen den første tida og muligheter for v idere utvikling i videregående skole. Vi ønsker å rette søkelys på foreldrenes og andre signifikante voksenpersoners muligheter til være støttespillere for eleven i overgangen mellom grunnskole og videregående skole, og hvordan elevene ser på de voksne so m støttespillere. Formativ vurdering ved bruk av digitale mapper i Programfag til valg og Prosjekt til fordypning vil være verktøy i prosjektet. Elevenes opplevelse av arbeidet med digitale mapper og hvordan foreldrene inkluderes i dette arbeidet er en sentral del av forskningsområdet. To grunnskoler og to videregående skoler deltar i prosjektet. Disse skolene har utvikling av digital kompetanse og bruk av digitale mapper som satsingsområde for Fou. Vi tar i bruk kvalitative metoder for å kaste lys o ver området og benytter oss både av strukturert spørreskjema og dybdeintervju. Både elever, foreldre, lærere og studenter vil være informanter for å sikre bredde i materialet. Samtidig følger vi 4 elever fra grunnskolen og over på yrkesfaglig programområd e som case-studier gjennom hele prosjektperioden

Funding scheme:

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Funding Sources