Back to search

TU-Tungt utstyr

Kontinuerlig profilering av havmiljø og plankton

Awarded: NOK 3.0 mill.

Prosjektet søker å finansiere en platform av integrerte instrumenter ombord på FF "Jan Mayen" for å oppgradere fartøyet til et konkuransedyktig fartøy i vår nasjonale fartøypool. Utstyret er myntet på å studere koplede prosesser mellom fysisk oseanografi og plankton. Utstyret vil styrke fagmiljøets kapasitet til å studere 3-D prosesser, over små- og mesoskala i tid og rom. Prosjektet er en videre oppfølging av en langsiktig innvestering på ny teknologi i fagmiljøet ved NFH, en innsats som har vist seg å være svært vellykket mht publisering og tilgang på ekstern finansiering. I tillegg vil utstyret styrke allerede finansierte prosjekter som studerer miljø og dyreplantkon i nordlige farvann. Utstyrspakken vi også øke fagmiljøets konkurranseevne innenfor d en planlagte nordområde-satsingen og i forhold til internasjonale planlagte programmer som BASIN og EU's FP7.

Funding scheme:

TU-Tungt utstyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project