Back to search

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional innovasjon i Finnmark

Awarded: NOK 7.4 mill.

VRI- Finnmark skal utnyttes som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid som fylkeskommunen har utarbeidet i de senere årene. Økning av forskningen i og for næringslivet er et viktig virkemiddel i disse strategiene. Innsatsen konsentreres om fylkets to viktigste ressursbaserte sektorer: Matsektoren og energisektoren. I matsektoren er det mange aktive bedrifter med erfaringer fra nettverksarbeid. Sammen med et stort beh ov for forskning og kunnskapsutvikling gir dette mange muligheter for kompetansemeklingstiltak, mobilitetstiltak og forskning knyttet til produktutvikling, ressurstilgang og marked. På matområdet vil vi også arbeide overfor nye næringsaktører som skaper b edrifter på grunnlag av hittil ubrukte ressurser eller nye måter å anvende eksisterende ressurser på . I energisektoren skal prosjektet være med å skape økte ringvirkninger av og leveranser til petroelumssektoren i Finnmark gjennom å bidra med kompetanse til PetroArena Nord og støtte utviklingen av EnergiCampus Hammerfest. Samarbeid med nasjonale FoU-miljø er sentralt i dette. VRI vil vi også støtte klyngeutvikling i BA-næringene i regionen med sikte på leveranser til petroleumssektoren nasjonalt og i Ru ssland. Partene i arbeidslivet vil spille en spesielt aktiv rolle i arbeidet med energisektoren. Innretningen på arbeidet skal være slik at arbeidet med VRI bygger opp om utviklingen av Finnmark som opplevelsesfylke i tett samarbeid med ReiselivsArena Fi nnmark. Prosjektet vil bygge på og videreutvikle næringssamarbeidet med Russland. Realiseringen av muligheten innen matsektoren og reiselivet vil ofte skje på små steder. I Finnmark og i nordområdene er det viktig å utvikle kunnskap om hvordan innovasjo ner kan utvikles og iverksettes i små samfunn og hvordan FoU-miljøene kan bidra i utviklingsprosessene der.

Activity:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon