Back to search

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Datahåndterings- og koordineringstjeneste for norske forskningsprosjekter under det internasjonale polaråret (DOKIPY)

Awarded: NOK 1.5 mill.

Det overordnede målet med IPYs datapolitikk er å sikre oppnåelsen av IPYs hovedformål ved å knytte sammen fagområder, prosjekter og enkeltforskere gjennom åpen datautveksling og fri tilgang. Ved fri utveksling av data kan observasjonsprogram planlegges fo r å unngå overlapping og duplisering slik at observasjonene kan dekke en større del av IPYs interesseområde og parametere. Effektiv datautveksling er en forutsetning for at IPY-prosjektene kan bli til noe mer enn en flora av enkeltprosjekter, nemlig til e t globalt program med et felles mål. DOKIPY knytter sammen eksisterende datahåndteringsinstitusjoner i Norge som er sentrale i de nasjonale IPY-aktivitetene og har langsiktige mandat for datahåndtering innenfor ulike disipliner. Eksisterende infrastrukt ur tilpasses IPYs føringer og sikrer langsiktig forvaltning nasjonalt finansierte IPY-data.

Funding scheme:

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008