Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ASKeladden - Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming

Awarded: NOK 10.4 mill.

Den overordnede og samlende problemstillingen for prosjektet er hvordan morsmålet påvirker tilegnelsen av norsk som andrespråk. Morsmålstransfer i andrespråkslæring har vært et sentralt og kontroversielt spørsmål innenfor andrespråkforskning. Prosjektet t ar sikte på å gi ny innsikt i hvordan morsmålstransfer virker. Dette kan vi gjøre ved å ta i bruk ny teori og et nytt forskningsverktøy. Et problem for andrespråksforskningen i Norge til nå har vært at datagrunnlaget mange prosjekter har vært basert på, h ar vært for begrenset. Dette problemet kan vi nå møte ved å ta i bruk det elektroniske korpuset ASK (Norsk andrespråkskorpus), som ble ferdigstilt i 2006. Korpuset inneholder bl.a. tekster fra 10 ulike morsmålsgrupper. Omfanget av korpuset, og de søkemuli gheter korpuset har, gir oss mulighet til en ny metodisk tilnærming til studier av spørsmålet om morsmålstransfer når andrespråket er norsk. Prosjektet vil utvikle korpusbaserte metoder ved bruk av ASK som forskningsverktøy, og arbeide for å bygge opp et sterkt forskningsmiljø rundt korpusbasert andrespråksforskning i Norge. Dessuten vil vi arbeide for å bygge opp et internasjonalt nettverk knyttet til universiteter i utlandet som forsker og underviser i norsk språk og språklæring. Det teoretiske utgan gspunktet for prosjektet er kognitiv teori om språktilegnelse, språkutvikling og språkendring. Vi vil prøve ut Slobins 'thinking for speaking'-hypotese, og språktypologi vil være utgangspunktet for sammenligning mellom ulike morsmål og målspråket norsk. M ed en felles problemstilling, vil de ulike prosjektene ta for seg påvirkning fra ulike morsmål, og de språklige emnene vil variere fra syntaktisk, morfologiske, tekstlige og leksikalske. Prosjektet vil bli organisert som et rammeprosjekt der kjernen er to stipendiatstillinger og en postdok-stilling. Dessuten deltar 1.amanuensis Kari Tenfjord (UiB,prosjektleder) og 1.amanuensis Anne Golden (UiO). Dr. habilitowany Gzregors Skommer vil delta som gjesteforsker.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam