Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd tilalle kommunene i Telemark

Awarded: NOK 26.6 mill.

Alle kommunene i Telemark er med i denne søknaden, bortsett fra Siljan som melder om tilnærmet 100% dekning i kommunen. I søknadsrunden i august 2006 fikk 11 av kommunene tilslag. Det presiseres at denne søknaden gjelder videreføring av, og tillegg til f orrige rundes prosjekt. Prosjektet vil gjennom offentlig utlysning bygge ut bredbåndstilgangen i de alle kommunene i Telemark til 100%-dekning. Dette vil bli gjort med de teknologiske løsningene som er mest relevante for de enkelte områdene. Løsningene k an være utbygging av sentraler, etablering av trådløse løsninger, samt etablering av fiberaksesser. Det er gort et kartleggingsarbeid ned på sentralnivå for å få et så realistisk bilde av dagens situasjon som mulig. I korte trekk er utfordringene for komm unene at topografien og bosetningen i disse delene av Telemark gjør utbygging kostnadskrevende. Telemark er et fylke med til dels lange og trange daler med svært spredt bosetting. Ut fra dette er det svært lite økonomisk å bygge ut tilbud til en delhussta nder og næringsvirksomheter, og prosjektet søker derfor om 50% støtte fra Høykom-programmet. Prosjektet vil pågå fra høsten 2007 og sannsynligvis ut tredje kvartal 2008.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon