Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Rogaland 2 - Bredbånd til alle i Rogaland

Awarded: NOK 7.3 mill.

Prosjektet er en videreføring av det Høykom-støttede prosjektet Bredbånd i Rogaland, og har som formål å innfri målsetningen fra Soria Moria-erklæringen om "bredbånd til alle" i Rogaland fylke. Rogaland Fylkeskommune har gjennomført en detaljert kartleggi ng av hele fylket for å identifisere alle områder som mangler et tilbud om bredbånd eller hvor tilbudet ikke er tilfredsstillende. I de identifiserte områdene, hvor det ikke er planlagt utbygging, vil prosjektet gi tilskudd til en eller flere aktører, sli k at de kan tilby innbyggerne bredbånd på samme vilkår som i mer sentrale deler av fylket. 4 av 26 kommuner har oppnådd full bredbåndsdekning, eller har planer som sikrer slik dekning innen utgangen av 2007. Prosjektet omfatter de øvrige 22 kommunene. Rog aland Fylkeskommune ved regionalavdelingen står som ansvarlig søker og kontraktspartner mot utbygger. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er Dalanerådet, Haugalandrådet, Ryfylke IKS og Stavangerregionen næringsutvikling AS. Prosjektet vil ha oppstart m edio september 2007, og planlegges sluttført i løpet av august 2008. En eller flere utbyggere skal være valgt innen utgangen av november 2007. Ingen av samarbeidspartnerne påtar seg noe driftsansvar etter at utbygging er gjennomført. Fylkeskommunen, som kontraktspartner, vil allikevel bistå kommunene i å sikre at utbygger oppfyller sine forpliktelser, også etter at prosjektet er avsluttet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon