Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Nordland

Awarded: NOK 13.2 mill.

Prosjektet skal bidra til at bredbåndsdekningen for private husholdninger, næringslivet og offentlige virksomheter skal komme opp i 100 %. I tillegg til dette prosjektet vil midlene som er bevilget fra KRD ha stor betydning for å nå dette målet. Utbygging ene baserer seg på løsninger med radiolinje og oppgradering av sentraler for DSL. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å bygge ut med fiber, hovedsakelig for å få effekt av midlene som brukes for utbygging av aksess. I tillegg vil mobilt nett være l øsning i enkelte tilfeller. Prosjektet er bygd opp av regionvise delprosjekt (arbeidspakker), og det forutsettes at et eventuelt innvilget tilskudd kan være øremerket det enkelte delprosjekt. Dette prosjektet tar, sammen med de tildelte midlene fra KRD, sikte på å få tilfredstillende bredbåndsdekning til de områder av fylket hvor det ikke er kommersielt interessant å bygge ut og hvor det ikke er igangsatte prosjekt. Målet er at alle skoler, næringslivet med fiskeindustri og oppdrett, jordbruk, turisme og servicenæringer, og befolkningen for øvrig skal ha tilgang til bredbåndstjenester. Minimumskravene til kapasitet er 640 kbits. Samlet utbyggingsbehov for å oppnå 100 % bredbåndsdekning er delvis beregnet, delvis stipulert, til ca 112 millioner kroner. Pr osjektet består, som opplyst ovenfor, av seks delprosjekt (arbeidspakker), hvor de definerte regioner i fylket har utviklet hver sin pakke og gjort sine prioriteringer. I fylket er det sju regioner. Den minste er Sør-Helgeland med fem kommuner, med til sa mmen 13000 innbyggere, mens Salten er størst med ca 75000 innbyggere. For å gjennomføre de prosjekterte utbyggingene vil den enkelte region utlyse konkurranse om tilgang til investeringstilskudd for kommersielle aktører. De kommersielle aktørene vil få dr iftsansvaret for prosjektene. I utlysningen vil det bli stilt krav i forhold til: * prismekanismer * kapasitet * tjenestetilbud * tilgang for andre aktører.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon