Back to search

RISIT-Transportsikkerhet

Risikodiskrepans: Sikkerhet og risikopersepsjon i ulike transportformer

Awarded: NOK 3.5 mill.

Prosjektet består av 3 delprosjekter (redusert fra 4 i den opprinnelige søknaden) og hvert delprosjekt omhandler og sammenligner et bredt utvalg transportformer. Prosjektet bygger på et pågående prosjekt i regi av TØI om opplevd utrygghet innen RISIT. Før ste del er en metodeutvikling knyttet til emosjonelle faktorer i risikopersepsjon (delmål 1), mens i del 2 videreføres og utvides analyser av variasjon i risikoperspsjon mellom grupper (delmål 2). Del tre tar for seg risikokompensasjon og opplevd utrygghe t knyttet opp mot folks aksept av tiltak innen ulike transportformer (delmål 3 og 4). Alle delprosjekt sees i lys av a) diskrepans mellom objektiv og opplevd risiko og b) forholdet mellom kognitive og emosjonelle komponenter i risikoperspesjon. Formålet med prosjektet er å generere kunnskap om faktisk risiko og risikopersepsjon som kan bidra i et risikokommunikasjons-perspektiv og i forbindelse med innøfringen av effektive sikkerhetstiltak. Endelig er det et mål å bidra til forståelsen av forholdet mell om kognisjon og emosjon i risikopersepsjon. Prosjektet har således en grunnforskningsdel (forholdet mellom emosjoner og kognisjon i risikopersepsjon), såvel som en større anvendt del. Ulike metoder vil bli benyttet, men i hovedsak vil litteraturstudier, samt utvikling og tilpasning av et eksisterende spørreskjema bli brukt i de ulike delene. I tillegg gjennomføres et eksperimentelt design i del 3.

Funding scheme:

RISIT-Transportsikkerhet