Back to search

RISIT-Transportsikkerhet

Gransking av ulykker og farlige hendelser i transport: Metodeutvikling og analyse av forutsetninger for læring.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

186775

Application Type:

Project Period:

2008 - 2010

Funding received from:

Location:

Prosjektet består av to hoveddeler. Del 1 er en undersøkelse av metodologiske forutsetninger for at gransking av ulykker skal gi valid kunnskap om årsakssammenhenger. Det vil bli fokusert på betydningen av å bruke en strukturert og standardisert analyseme tode samt aggregering av resultater fra flere hendelser. Undersøkelsen baseres på analysemetoden "Cognitive Reliability and Error Analysis Method" CREAM (Hollnagel, 1998). Dette er en generisk metode for årsaksanalyse av kritiske hendelser i systemer som innebærer samspill mellom operatører, teknisk utstyr og organisasjon. Metoden vil bli prøvd ut gjennom case-studier av toghendelser og veitrafikkulykker. Prosjektet bygger på et tidligere prosjekt hvor CREAM ble prøvd ut på ferdig innsamlete data, og hvor det ikke ble gjort supplerende datainnsamling i forbindelse med analysene. En konklusjon var at datagrunnlaget i mange tilfeller var mangelfullt, og at analysemetoden derfor bør integreres i granskingsarbeidet slik at metoden er med på å påvirke hvilke d ata som blir registrert om hendelsene. Analysene av toghendelser vil bli gjennomført i samarbeid med NSB, og analysene av veitrafikkulykker i samarbeid med Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper. Implikasjoner for andre transportgrener vil drøftes. Pros jektets del 2 er en undersøkelse av hvordan kunnskapen som skapes og opparbeides gjennom Statens havarikommisjon for transport blir forstått og brukt blant relevante aktører med sikkerhetsansvar. Målet er å finne i hvilken grad og i hvilken form kommisjon ens rapporter får konsekvenser og blir tatt i bruk, men også hvilke faktorer som kan forklare grad og type av anvendelse. Undersøkelsen vil basere seg på kvalitative intervjuer med sentrale aktører i og utenfor Havarikommisjonen. Datainnsamlingen i del 2 samordnes med prosjektet "Accident investigation and learning effects within transport modes and across sociatal sectors" som gjennomføres av Universitetet i Stavanger.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

RISIT-Transportsikkerhet