Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Transkulturell estetikk. Samtidslitteratur og mediekultur

Awarded: NOK 4.3 mill.

Kulturelle forflytninger og sammensmeltinger som foregår på tvers av nasjonale og kulturelle grenser (transculturation), har ført til en økende grad av hybridisering, dvs. en tiltagende blanding av kommunikative teknikker og av kommunikative og kulturelle uttrykksformer. Denne kulturelle situasjonen har ført til at tekster og praksiser som beskrives ved begrep som intermedialitet, multimodalitet og hybridisering er blitt mer markante i det litterære feltet i løpet av de siste årene. Slik utfordres og prob lematiseres de tradisjonelle grensene mellom vitenskapelige fagområder, inkl. nordistikk. Litteraturvitenskapen står overfor en utfordring når samtidslitteraturen skal beskrives og vurderes. Vi mangler begreper for å karakterisere og analysere trekk ved litterære tekster og praksiser som åpenbart gjør bruk av og leker med estetiske strategier hentet fra mediale former som avis og kulørte ukeblad, talkshows og reality så vel som rap, pornografi og krim. I tillegg nødvendiggjør samtidens sjangerblandende og intermediale formregister en tverrvitenskapelig metodisk tilnærming. Transkulturell estetikk vil anvende en slik tverrvitenskapelig og intermedial tilnærming til ulike litterære former for "remediering", hybridisering og mediekonvergens, ikke minst der overføringer mellom skriftlige, visuelle, auditive og performative uttrykksmedier forekommer. Ulike delprosjekter vil belyse slike overskridende estetiske endringsprosesser som er transkulturelle fordi de bl.a. er transnasjonale, inter- eller transmedial e og/eller blander elementer fra "høy" og "lav" kultur. Ved å trekke fram det litterære feltet som et privilegert område for kulturanalytisk undersøkelse vil prosjektet gi økt innsikt i hvordan dagens mediekultur påvirker kreativitet og kunst. Slik vil T ranskulturell estetikk bidra til å fornye nordisk litteraturvitenskap og utvikle kompetanse innenfor analytisk kulturforskning.

Publications from Cristin

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora