Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forbedring av produktkvalitet og økt potensial for norsk produksjon av storfekjøtt

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Number:

186898

Project Period:

2008 - 2012

Funding received from:

Organisation:

Location:

Det er et langsiktig underskudd på storfekjøtt i det norske markedet. Dette har betydelige økonomiske konsekvenser for næring/industri. Mørhet er storfekjøttets største kvalitetsutfordring. Avlsmessig framgang for egenskapen vil øke konkurransekraften i f orhold til importert storfekjøtt. Prosjektet skal bidra til økt verdiskapning og konkurranseevne gjennom effektivisering av viktige ledd i verdikjeden og forbedring av råvarekvalitet for industri og forbruker. Prosjektet har to hovedområder; 1) effektiv isering av avlsarbeidet for kjøtt og 2) avlsarbeid for spisekvalitet. Hovedaktiviteter for 1) vil være avlsplanlegging og optimalisering, herunder; avlsverdiberegninger, helhetlige avlsverdier, økt utnyttelse av fenotypetest og utvikling av økonomiske vek ter, alt med formål mer effektiv avl for kjøtt på kjøttfe og NRF. For 2) er målet å legge grunnlaget for avlsarbeid på spisekvalitet gjennom implementering av NIR on-line måling av mørhet. NIR-målingene skal sammenholdes med analyser av Warner-Bratzler mø rhet, IMF, vann, TS, calpainer, kollagen, Ca og Fe i muskel og proteomanalyser av utvalgte prøver. Disse studiene har og til hensikt å gi ny kunnskap om samspillet av biokjemiske faktorer som påvirker mørhet. Utvikling av on-line metodikk kan også utnytte s til kvalitetssortering på slaktelinja. Genetiske parametere beregnes for alle kvalitetsmål på 600 NRF slakteokser (20-30 ungokse fedre). Prosjektet er åpent og skal gi ringvirkninger for hele verdikjeden fram til forbruker. Den økonomiske gevinsten fra prosjektet vil i første rekke være økt avlsmessig framgang for kjøttfe og NRF. Eksport av avlsmateriale får stadig større betydning for norsk husdyravl og blir en viktig del av det økonomiske grunnlaget for effektiv nasjonal husdyravl. Avl for spisekv alitet vil styrke norsk avlsmateriales konkurransekraft internasjonalt. For kjøttindustrien vil prosjektet gi økt utbytte og høyere foredlingsgrad av råstoff.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram