Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Helsearbeid på bier

Awarded: NOK 0.94 mill.

Det foregår i dag ingen forskning på bisykdommer ved norske universiteter og høgskoler. Den faglige aktiviteten på dette fagområdet foregår i regi av Norges Birøkterlag. Det er svært viktig for næringen at Norges Birøkterlag utvikler seg videre som et na sjonalt kompetansesenter innen bisykdommer. I tillegg til kontakten direkte med birøkterne blir vi i dag blant annet brukt som forelesere ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Norges Birøkterlags kompetanse brukes også av Mattilsynet og vi benytte s som forelesere på kurs de har for sine ansatte. Norges status på bisykdommer er god sammenlignet med våre naboland og resten av Europa. Imidlertid vil stadig åpnere grenser og stadig nye sykdomstrusler utenfra øke faren for hyppigere utbrudd av kjente bisykdommer, og bisykdommer som til nå ikke er påvist i Norge. Bl.a. har det det siste året vært stor fokus på de store tapene av bier både i Europa og USA. Dette har også vært beskrevet i norske medier. Enda har årsakene til de store tapene ikke blitt k larlagt, men et større prosjekt har blitt satt i gang for å undersøke fenomenet som har blitt døpt Colony Collapse Disorder (bifolks sammenbruds forstyrrelser). Tilsvarende tap er enda ikke registrert i Norge. På verdensbasis har bruk av kjemiske bekjemp elsesmidler ført til resistensutvikling hos parasitter, og rester av uønskede og helseskadelige stoffer i honning og bivoks. For å unngå tilsvarende problemer her i landet, har Norges Birøkterlag lagt ned en stor innsats i å være med å utvikle og veilede om bekjempelsesmetoder som virker over tid og som ikke forringer produktene. Dette har så langt lykkes og honningproduksjonen i Norge foregår i dag på en slik måte at produktet er uten uønskede stoffer.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land