Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER)

Awarded: NOK 3.7 mill.

Prosjektet er en del av et klynge av nordeuropeiske forskningsmiljøer som skal studere det biologiske og tekniske fundamentet for å bruke mikroalger til produksjon av biodiesel. Dette er knyttet til forståelse av det biologiske fundamentet for lipidproduk sjon i alger. Arbeidet vil skje ved en trinnvis tilnærming: screening av interessante arter (NTNU ikke involvert), optimalisering av lipid- og biomasseproduksjon hos gode kandiat-alger, syntese av sammenhengen vekstbetingelser og lipidproduksjon, evalueri ng av "added-value" på grunn av kommersielt interessante biprodukter. Arbeidet ved NTNU vil fokusere på eksperimentelle studier og vurdering av interessante biprodukter. Det eksperimentelle arbeidete vil ha fokus på sammenhengen mellom lipidproduksjon/li pidinnhold og vekstbetingelser hos alger. Vekstbetingelser vil inkludere tilgang på ressurser (lys og næringssalter) og dyrkingsregime (kontinuerlige regimer og transientregimer). Arbeidet med biprodukter vil ha fokus på essensielle fettsyrer og pigmenter .

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer