Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et trygdesystem i sterk forandring (A legal study of the Norwegian Social Security System in a time of Rapid Development)

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Number:

187255

Application Type:

Project Period:

2008 - 2014

Funding received from:

Location:

Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. De reformene av trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. To viktige lovendringer er allerede gjennomført, og fire er nært forestående: 1) obl igatorisk tjenestepensjon; 2) NAV-reformen; 3) Nytt alderspensjonssystem; 4) Nye ordninger for uføre; 5) En samlet ordning med tidsbegrenset inntektssikring; og 6) Ny europeisk forordning 883/2004 om koordinering av trygdeytelser. I tillegg har det i de senere årene kommet en rekke rettsavgjørelser om trygderettslige spørsmål. Den rettsliggjøringen som har funnet sted, bidrar til å endre det trygderettslige rettskildebildet, og det fører til at det blir ekstra viktig med rettsvitenskapelige analyser av t rygdesystemet. Det er stort behov for en grundig rettsvitenskapelig analyse av den nye rettstilstanden. Hovedmålet for prosjektet er nettopp å gjennomføre en slik overordnet, helhetlig analyse. Vi ser det som viktig å analysere offentligrettslige tryg deordninger og privatrettslige forsikringsordninger i sammenheng. Prosjektet vil derfor bli utført i samarbeid med forsikringsrettsmiljøet ved Nordisk institutt for sjørett. Lovanalyser må kombineres med analyser av rettsanvendelsen: førsteinstansvedtak f ra NAV, andreinstansvedtak fra NAV Klage og anke, kjennelser fra Trygderetten, dommer fra lagmannsrettene og prejudikater fra Høyesterett.. Prosjektet vil ledes av Professor Asbjørn Kjønstad ved Institutt for offentlig rett. Kjønstad vil også stå for de n sentrale publikasjonen i prosjektet, en samlet framstilling av norsk trygderett (delprosjekt 1). Prosjektet vil trekke på studentbidrag (delprosjekt 3-10) samt arbeidet med to doktoravhandlinger (delprosjektene 2 og 11). Prosjektet vil gjennomføre årli ge felles seminarer, med enkelte inviterte gjester, og en felles avslutningskonferanse med presentasjon av prosjektets resultater for offentligheten og andre fagmiljøer (forvaltningen, advokater m.v.).

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon