Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Number:

187336

Project Period:

2008 - 2010

Organisation:

Location:

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scantrol har utviklet for klassifisering av fisk om bord på fiske og forskningsfartøy. Metodene som er utviklet har meget god nøyaktighet og stor kapasitet, men det kreves betydelig FoU innsats for å overføre denne tek nologien til levende fisk i vann. Vi vil utvikle to sorteringsmekanismer for bruk på kommersielle fiskefartøy: en for sortering av en enkelt fisk og en for sortering av en mengde fisk. I tillegg vil vi utvikle en modell beregnet for havforskning hvor det ikke er krav til sortering, men hvor det vil være høyere krav til nøyaktighet. Målet vår er å få frem et kommersielt produkt som skal markedsføres internasjonalt til fiskeri og havforskning. På kommersielle trålere vil det bidra til at en kan fange den fi sken som skipperen ønsker ut fra kvoter, markedsforhold og fiskeforekomster, noe som vil bidra til bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene. Forskningsfartøy vil kunne bruke systemet for å registrere fiskeforekomster i et område uten å fange fisken. Dett e vil gi muligheter for bedre grunnlag for bestandsestimering med mindre bruk av ressurser. Samarbeidspartnerne i prosjektet representerer brukere av teknologien. TRG har betydelige eierinteresser i norske og utenlandske fiskeriselskaper, og Havforsknings instituttet bruker store ressurser på prøvetråling med egne og innleide fartøyer.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2