Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverket Feminisme og multikulturalisme

Awarded: NOK 0.30 mill.

Finansiering av en koordinatorstilling som sammen med en styringsgruppe bestående av representanter fra sentrale miljøer ha ansvar for administrasjon av nettverket gjennom: - Organisering av en seminarserie (i tråd med dagens seminarrekke i regi av FEMM) som henvender seg til forskere, studenter, politikere og praktikere på feltet. - Utarbeide FEMM-nettverkets eget nettsted med informasjon om arrangementer, pågående virksomhet, samt formidling av artikler, papers, foredrag mm. - Møte med aktuelle bruker grupper. - Organisering av nettverksseminarer for aktive forskere fra hele landet, med særlig fokus på teoretiske og metodologiske spørsmål. - Planlegging og finansiering av en internasjonal konferanse våren 2009 som binder sammen de ulike delprosjektene og delnettverkene. - Arbeide for finansiering av formidlingstjenester fra KILDEN - Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge og Gender in Norway.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon